Powered by ZigaForm version 3.9.2.9
Home » Annoucements » Inter Portfolio 1 — Application form
ใบสมัครรอบ Inter Portfolio 1

Inter Portfolio 1 — Application form
ใบสมัครรอบ Inter Portfolio 1

 1. ปริ้นท์ใบสมัครเพื่อกรอกข้อมูล ที่นี่
 2. นำใบแจ้งการชำระค่าสมัครสอบไปชำระเงินที่เคาท์เตอร์ธนาคารเท่านั้น
 3. เตรียมเอกสารเพื่อยื่นพร้อมใบสมัครดังนี้เตรียมเอกสารเพื่อยื่นพร้อมใบสมัครดังนี้
  • ทรานสคริปต์ 4 เทอม (ตัวจริง+สำเนา)
  • ใบรับรองนักเรียนที่ไม่หมดอายุ (ตัวจริง+สำเนา)
  • บัตรประชาชน (ตัวจริง+สำเนา)
  • ผลสอบภาษาอังกฤษ (ตัวจริง+สำเนา)
  • Portfolio
  • ประกาศนียบัตร+ทรานสคริปต์ที่ไปแลกเปลี่ยน (ถ้ามี)
  • รางวัลทางวิชาการเกี่ยวกับอังกฤษหรืออเมริกา (ถ้ามี)
  • สลิปเงินค่าสมัครสอบที่ได้จากธนาคาร (ตัวจริง)
 4. ยื่นเอกสารทั้งหมดด้วยตนเองที่ห้อง 104 ชั้น 1 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ในช่วงวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 น. – 16.00 น.
  ** กรณีที่ไม่สามารถมายื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ สามารถให้ผู้อื่นมายื่นแทนได้โดยใช้เอกสารเพิ่มเติมจากข้อ 3 ดังนี้

  • บัตรประชาชน (ตัวจริง+สำเนา) ของผู้มายื่นแทนบัตรประชาชน (ตัวจริง+สำเนา) ของผู้มายื่นแทน
  • บัตรประชาชน (ตัวจริง+สำเนา) ของผู้สมัครอีก 1 ชุด
  • ใบมอบอำนาจที่มีลายเซ็นจริงของผู้สมัครผู้มายื่นแทน

Check Also

Successful Candidates
Inter Portfolio 1

ขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาที่โครงการฯ 1. หากเป็นผู้มีรายชื่อผ่านการคัดเลือก กรุณาปริ้นท์ใบชำระค่ายืนยันสิทธิ์ **โปรดชำระเงินที่เคาท์เตอร์ธนาคารเท่านั้น 2. นำสลิปเงินที่ได้จากธนาคารมาติดที่ใบยืนยันสิทธิ์ 3. ส่งใบยืนยันสิทธิ์ที่ห้อง 104 คณะศิลปศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ในระหว่างวันที่ 5 – …