Powered by ZigaForm version 3.9.2.9
Home » Requirements

Requirements

คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรอังกฤษ- อเมริกันศึกษา จำนวนรับ 30 คน

กิจกรรม (Portfolio) Portfolio
รับสมัคร 16 ตค. – 16 พย. 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รอบ 1 7 ธค. 2561
สอบสัมภาษณ์ 16 ธค. 2561
ประกาศผล 18 มค. 2562
Clearing House 26 มค. 2562

 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัคร

 1. กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ผู้สมัครจะต้องเคยเข้าร่วมโครงการศึกษาแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศ (ไม่น้อยกว่า 6 เดือนขึ้นไป) ในระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย หรือ เคยได้รับรางวัลจากการแข่งขันระดับชาติ หรือนานาชาติที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ หรือความรู้ทั่วไป

เกี่ยวกับประเทศอังกฤษหรือประเทศสหรัฐอเมริกา

 1. มีผลการเรียนเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (เช่น GCE, GCSE, IGCSE, IB และ GED) รวมกันอย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา ในระดับ 3.0 ขึ้นไป หรือเทียบเท่าโดยที่

3.1). ผู้สมัครที่ใช้ผลการสอบ IGCSE, GCSE หรือ GCE “O” level สำหรับผู้ที่สอบภายในปี 2559 ต้องสอบผ่านอย่างต่ำ 5 รายวิชาไม่ซ้ำกัน แต่ละวิชาเกรดไม่ต่ำกว่า ่B (ไม่นับรวมผลสอบวิชาภาษาไทยในทุก level) สำหรับผู้ที่สอบภายในปี 2560 ต้องสอบผ่านอย่างต่ำ 5 รายวิชาไม่ซ้ำกัน แต่ละวิชาเกรดไม่ต่ำกว่า ่B ทั้งนี้ผู้สมัคร ต้องมีผลสอบเพิ่มเติมดังนี้

GCE “AS” level จำนวนอย่างน้อย 3 วิชา แต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า B หรือ

GCE “A” level จำนวนอย่างน้อย 3 วิชา แต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า B

GCE “AS” สามารถนับรวมกับ GCE “A” level ได้ ต้องสอบผ่านไม่ต่ำกว่า 3 วิชา แต่ละวิชาได้เกรดไม่ต่ำกว่า C ในระดับ “AS” และ “A” ซ้ำกับระดับอื่นได้ ยกเว้น ระดับ “AS” ไม่ซ้ำกับระดับ “A” (ทั้งนี้ ไม่นับรวมผลสอบวิชาภาษาไทยในทุก level)

3.2). ผู้สมัครที่ใช้ผลการสอบ IB ต้องสอบผ่านอย่างต่ำ 5 รายวิชาไม่ซ้ำกัน แต่ละวิชาได้เกรดไม่ต่ำกว่า 4

3.3). ผู้สมัครที่ใช้ผลการสอบ GED GED (แบบเก่า สอบก่อนหรือสอบภายในปี 2559)  ต้องมีคะแนนรวมขั้นต่ำ 3,000 คะแนน ต้องสอบ ผ่านอย่างต่ำ 5 รายวิชาไม่ซ้ำกัน โดยแต่ละวิชาได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน GED (แบบใหม่ สอบปี 2560 เป็นต้นไป) ต้องมีคะแนนรวมขั้นต่ำ 640 คะแนน ต้องสอบผ่านอย่างต่ำ 4 รายวิชาไม่ซ้ำกัน โดยแต่ละวิชาได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 160 คะแนน

3.4). ผู้สมัครที่ใช้ผลการสอบของประเทศนิวซีแลนด์ ต้องได้เกรดเฉลี่ยเทียบเท่า 2.75 ตามการคำนวณของ NZQA

3.5). ผู้สมัครซึ่งสถานศึกษาในระดับมัธยมปลายไม่ได้คำนวณผลการเรียนเฉลี่ยไว้ ต้องนำใบรายงานผลการศึกษา และบันทึกผลการเรียนและหลักฐานการศึกษาอื่นๆ ที่แสดงผลสัมฤทธิ์การศึกษาของผู้สมัครว่าเทียบเท่าระดับ 3.00 ในระบบ GPA มายื่นให้โครงการฯ ในวันรับสมัคร

3.6). ผู้สมัครที่เข้าร่วมโครงการศึกษาแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายผลการเรียนในต่างประเทศในขณะที่ร่วมโครงการศึกษาแลกเปลี่ยน จะไม่นำมาคำนวณ แต่จะต้องอยู่ในระดับ ผ่าน ในทุกวิชาและผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในประเทศในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจะต้องไม่ต่ำกว่า 3.00

3.7). ผู้สมัครที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมตอนปลายในต่างประเทศหรือในหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทย ต้องมีผลการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเฉลี่ยสะสม รวม 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00

 1. มีผลการสอบอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจนถึงวันที่ยื่นใบสมัคร

4.1). ผลคะแนนรวมการสอบ IELTS ระดับ 6.5 ขึ้นไป หรือ

4.2). ผลคะแนนรวมการสอบ TOEFL iBT (internet-based test) 80 คะแนนขึ้นไป หรือ

4.3). ผลการสอบ TU-GET 550 คะแนนขึ้นไป หรือ

4.4). ผลสอบ SAT 

SAT ระบบเก่า (Critical Reading) 400 คะแนนขึ้นไป หรือ

SAT ระบบใหม่ (Evidence – Based Reading and Writing) 400 คะแนนขึ้นไป

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 1. ใบสมัครที่กรอกเรียบร้อยแล้ว พร้อมรูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้วจำนวน 3 รูป
 2. สำเนาวุฒิการศึกษา และผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือสำเนาใบรับรองและใบเทียบวุฒิต่างๆตามที่ระบุไว้ ในข้อ 2 พร้อมแสดงต้นฉบับในวันสมัคร
 • สำเนาบัตรประชาชน (กรณีเป็นชาวไทย) หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมแสดงต้นฉบับในวันสมัคร
 • สำเนาผลการสอบภาษาอังกฤษต่างๆ ตามข้อ 4 พร้อมแสดงต้นฉบับในวันสมัคร
 • หลักฐานการโอนค่าสมัครสอบเข้าบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จากธนาคาร
 • หนังสือมอบอำนาจของผู้สมัครพร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ(กรณีให้ผู้อื่นมายื่นใบสมัครแทน)
 • ผู้สมัครที่ศึกษาในโรงเรียนในประเทศไทย ที่ยังไม่สำเร็จการศึกษาต้องมีใบรับรองจากโรงเรียนว่ากำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และคาดว่าจะจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภายในเดือนกรกฎาคม 2562 พร้อมทั้งผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 4 ภาคการศึกษา ที่มีค่าเฉลี่ยการเรียนไม่ต่ำกว่า 3.0 มาแสดงในวันที่ยื่นใบสมัคร
 • ผู้สมัครที่ศึกษาในระบบศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ที่ยังไม่สำเร็จการศึกษาต้องมีใบรับรองว่ากำลังศึกษาในภาคสุดท้ายของหลักสูตรมาแสดงในวันที่ยื่นใบสมัคร พร้อมทั้งผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 4 ภาคการศึกษาที่มีค่าเฉลี่ยการเรียนไม่ต่ำกว่า 3.0 ทั้งนี้ โครงการฯ จะไม่รับสมัครผู้ที่เข้าศึกษาในระบบกศน. ซึ่งไม่จบการศึกษาภายในเดือนกรกฎาคม 2562
 • ผู้สมัครที่ศึกษาในโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย ที่ยังไม่สำเร็จการศึกษาต้องมีใบรับรองจากโรงเรียนว่ากำลังศึกษา Grade 12 หรือเทียบเท่า และคาดว่าจะจบการศึกษาระดับ Grade 12 ภายในเดือนกรกฎาคม 2562 พร้อมทั้งผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 4 ภาคการศึกษา ที่มีค่าเฉลี่ยการเรียนไม่ต่ำกว่า 3.0 มาแสดงในวันที่ยื่นใบสมัคร
 • ผู้สมัครที่ศึกษาในโรงเรียนในต่างประเทศที่ยังไม่จบการศึกษาต้องมีใบรับรองจากโรงเรียนว่ากำลังศึกษา Grade 12 หรือเทียบเท่า และคาดว่าจะจบการศึกษาระดับ Grade 12 ภายในเดือนกรกฎาคม 2562 พร้อมทั้งผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 4 ภาคการศึกษาที่มีค่าเฉลี่ยการเรียนไม่ต่ำกว่า 3.0 มาแสดงในวันที่ยื่นใบสมัคร ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องนำผลการสำเร็จการศึกษา มายื่นที่โครงการฯ ภายในวันแรกของการเรียนในภาคการศึกษาที่ 1/2562 มิฉะนั้นผู้สมัครจะหมดสิทธิการเป็นนักศึกษาของโครงการฯ
 • ผู้สมัครที่สอบ GCE, GCSE, IGCSE, IB และ GED ที่ยังไม่ได้รับผลการสอบจะต้องมีใบรับรองว่า ได้เข้าสอบข้อสอบดังกล่าวมายื่นในวันที่ยื่นใบสมัคร พร้อมทั้งจดหมายรับรองการเรียนจากสถาบันการศึกษาเดิมอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั้งนี้ผู้สมัครจะต้องนำผลสอบมายื่นที่โครงการฯ ภายในวันแรกของการเรียนในภาคการศึกษาที่ 1/2562 มิฉะนั้น ผู้สมัครจะหมดสิทธิการเป็นนักศึกษาของโครงการฯ
 • ผู้สมัครที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาจากระบบการศึกษาที่ไม่ได้คำนวณค่า GPA จะต้องมีจดหมายรับรองการเรียนและความประพฤติจากอาจารย์จากสถาบันการศึกษาเดิม อย่างน้อย 1 ฉบับ

หมายเหตุ: โครงการฯ จะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 • เงื่อนไขในการสมัคร                 

ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่า มีคุณสมบัติตรงตามประกาศการรับสมัครหากมหาวิทยาลัยตรวจสอบในภายหลังและพบว่า ผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศการรับสมัคร จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติ ไม่มีสิทธิเข้าศึกษา ในกรณีที่เสียค่าใบสมัครและค่าสมัครสอบแล้วโครงการฯ จะไม่คืนเงินให้

เกณฑ์การคัดเลือก

คะแนนสัมภาษณ์ 100% เรียงตามลำดับ

วันสอบข้อเขียน

ไม่มีการสอบข้อเขียนสำหรับรอบ Portfolio 1

วันสอบสัมภาษณ์

วันที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 9.00-12.00 น. ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ค่าสมัคร 1,000 บาท ดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์ www.basthammasat.org และส่งเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ห้อง 104 โครงการอังกฤษ-อเมริกันศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรอังกฤษ- อเมริกันศึกษา 
จำนวนรับ 70 คน

กิจกรรม (Portfolio) Portfolio
รับสมัคร 24 ธค. 2561 – 1 กพ. 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 15 กพ. 2562
สอบข้อเขียน 24 กพ. 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 20 มีค. 2562
สอบสัมภาษณ์ 24 มีค. 2562
ส่งรายชื่อผู้สอบผ่าน 27 มีค. 2562
Clearing House 22 เมย. 2562

 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัคร

 1. กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 1. มีผลการเรียนเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (เช่น GCE, GCSE, IGCSE, IB และ GED) รวมกันอย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา ในระดับ 2.5 ขึ้นไป หรือเทียบเท่าโดยที่

2.1). ผู้สมัครที่ใช้ผลการสอบ IGCSE, GCSE หรือ GCE “O” level สำหรับผู้ที่สอบภายในปี 2559 ต้องสอบผ่านอย่างต่ำ 5 รายวิชาไม่ซ้ำกัน แต่ละวิชาเกรดไม่ต่ำกว่า ่C (ไม่นับรวมผลสอบวิชาภาษาไทยในทุก level) สำหรับผู้ที่สอบภายในปี 2560 ต้องสอบผ่านอย่างต่ำ 5 รายวิชาไม่ซ้ำกัน แต่ละวิชาเกรดไม่ต่ำกว่า ่C ทั้งนี้ผู้สมัคร ต้องมีผลสอบเพิ่มเติมดังนี้

GCE “AS” level จำนวนอย่างน้อย 3 วิชา แต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า E หรือ

GCE “A” level จำนวนอย่างน้อย 3 วิชา แต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า E

GCE “AS” สามารถนับรวมกับ GCE “A” level ได้ ต้องสอบผ่านไม่ต่ำกว่า 3 วิชา แต่ละวิชาได้เกรดไม่ต่ำกว่า C ในระดับ “AS” และ “A” ซ้ำกับระดับอื่นได้ ยกเว้น ระดับ “AS” ไม่ซ้ำกับระดับ “A” (ทั้งนี้ ไม่นับรวมผลสอบวิชาภาษาไทยในทุก level)

2.2). ผู้สมัครที่ใช้ผลการสอบ IB ต้องสอบผ่านอย่างต่ำ 5 รายวิชาไม่ซ้ำกัน แต่ละวิชาได้เกรดไม่ต่ำกว่า 4

2.3). ผู้สมัครที่ใช้ผลการสอบ GED 

GED (แบบเก่า สอบก่อนหรือสอบภายในปี 2559)  ต้องมีคะแนนรวมขั้นต่ำ 2,250 คะแนน ต้องสอบ ผ่านอย่างต่ำ 5 รายวิชาไม่ซ้ำกัน โดยแต่ละวิชาได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 410 คะแนน 

GED (แบบใหม่ สอบปี 2560 เป็นต้นไป) ต้องมีคะแนนรวมขั้นต่ำ 580 คะแนน ต้องสอบผ่านอย่างต่ำ 4 รายวิชาไม่ซ้ำกัน โดยแต่ละวิชาได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 145 คะแนน

2.4). ผู้สมัครที่ใช้ผลการสอบของประเทศนิวซีแลนด์ ต้องได้เกรดเฉลี่ยเทียบเท่า 2.50 ตามการคำนวณของ NZQA

2.5). ผู้สมัครซึ่งสถานศึกษาในระดับมัธยมปลายไม่ได้คำนวณผลการเรียนเฉลี่ยไว้ ต้องนำใบรายงานผลการศึกษา และบันทึกผลการเรียนและหลักฐานการศึกษาอื่นๆ ที่แสดงผลสัมฤทธิ์การศึกษาของผู้สมัครว่าเทียบเท่าระดับ 2.5 ในระบบ GPA มายื่นให้โครงการฯ ในวันรับสมัคร

2.6). ผู้สมัครที่เข้าร่วมโครงการศึกษาแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายผลการเรียนในต่างประเทศในขณะที่ร่วมโครงการศึกษาแลกเปลี่ยน จะไม่นำมาคำนวณ แต่จะต้องอยู่ในระดับ ผ่าน ในทุกวิชาและผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในประเทศในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจะต้องไม่ต่ำกว่า 2.5

2.7). ผู้สมัครที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมตอนปลายในต่างประเทศหรือในหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทย ต้องมีผลการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเฉลี่ยสะสม รวม 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.5

 1. มีผลการสอบอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจนถึงวันที่ยื่นใบสมัคร

3.1). ผลคะแนนรวมการสอบ IELTS ระดับ 6.0 ขึ้นไป หรือ

3.2). ผลคะแนนรวมการสอบ TOEFL iBT (internet-based test) 61 คะแนนขึ้นไป หรือ

3.3). ผลการสอบ TU-GET 500 คะแนนขึ้นไป หรือ

3.4). ผลสอบ SAT 

SAT ระบบเก่า (Critical Reading) 350 คะแนนขึ้นไป หรือ

SAT ระบบใหม่ (Evidence – Based Reading and Writing) 350 คะแนนขึ้นไป

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 1. ใบสมัครที่กรอกเรียบร้อยแล้ว พร้อมรูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้วจำนวน 3 รูป
 2. สำเนาวุฒิการศึกษา และผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือสำเนาใบรับรองและใบเทียบวุฒิต่างๆตามที่ระบุไว้ ในข้อ 2 พร้อมแสดงต้นฉบับในวันสมัคร
 • สำเนาบัตรประชาชน (กรณีเป็นชาวไทย) หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมแสดงต้นฉบับในวันสมัคร
 • สำเนาผลการสอบภาษาอังกฤษต่างๆ ตามข้อ 4 พร้อมแสดงต้นฉบับในวันสมัคร
 • หลักฐานการโอนค่าสมัครสอบเข้าบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จากธนาคาร
 • หนังสือมอบอำนาจของผู้สมัครพร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ(กรณีให้ผู้อื่นมายื่นใบสมัครแทน)
 • ผู้สมัครที่ศึกษาในโรงเรียนในประเทศไทย ที่ยังไม่สำเร็จการศึกษาต้องมีใบรับรองจากโรงเรียนว่ากำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และคาดว่าจะจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภายในเดือนกรกฎาคม 2562 พร้อมทั้งผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 4 ภาคการศึกษา ที่มีค่าเฉลี่ยการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.5 มาแสดงในวันที่ยื่นใบสมัคร
 • ผู้สมัครที่ศึกษาในระบบศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ที่ยังไม่สำเร็จการศึกษาต้องมีใบรับรองว่ากำลังศึกษาในภาคสุดท้ายของหลักสูตรมาแสดงในวันที่ยื่นใบสมัคร พร้อมทั้งผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 4 ภาคการศึกษาที่มีค่าเฉลี่ยการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.5 ทั้งนี้ โครงการฯ จะไม่รับสมัครผู้ที่เข้าศึกษาในระบบกศน. ซึ่งไม่จบการศึกษาภายในเดือนกรกฎาคม 2562
 • ผู้สมัครที่ศึกษาในโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย ที่ยังไม่สำเร็จการศึกษาต้องมีใบรับรองจากโรงเรียนว่ากำลังศึกษา Grade 12 หรือเทียบเท่า และคาดว่าจะจบการศึกษาระดับ Grade 12 ภายในเดือนกรกฎาคม 2562 พร้อมทั้งผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 4 ภาคการศึกษา ที่มีค่าเฉลี่ยการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.5 มาแสดงในวันที่ยื่นใบสมัคร
 • ผู้สมัครที่ศึกษาในโรงเรียนในต่างประเทศที่ยังไม่จบการศึกษาต้องมีใบรับรองจากโรงเรียนว่ากำลังศึกษา Grade 12 หรือเทียบเท่า และคาดว่าจะจบการศึกษาระดับ Grade 12 ภายในเดือนกรกฎาคม 2562 พร้อมทั้งผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 4 ภาคการศึกษาที่มีค่าเฉลี่ยการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.5 มาแสดงในวันที่ยื่นใบสมัคร ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องนำผลการสำเร็จการศึกษา มายื่นที่โครงการฯ ภายในวันแรกของการเรียนในภาคการศึกษาที่ 1/2562 มิฉะนั้นผู้สมัครจะหมดสิทธิการเป็นนักศึกษาของโครงการฯ
 • ผู้สมัครที่สอบ GCE, GCSE, IGCSE, IB และ GED ที่ยังไม่ได้รับผลการสอบจะต้องมีใบรับรองว่า ได้เข้าสอบข้อสอบดังกล่าวมายื่นในวันที่ยื่นใบสมัคร พร้อมทั้งจดหมายรับรองการเรียนจากสถาบันการศึกษาเดิมอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั้งนี้ผู้สมัครจะต้องนำผลสอบมายื่นที่โครงการฯ ภายในวันแรกของการเรียนในภาคการศึกษาที่ 1/2562 มิฉะนั้น ผู้สมัครจะหมดสิทธิการเป็นนักศึกษาของโครงการฯ
 • ผู้สมัครที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาจากระบบการศึกษาที่ไม่ได้คำนวณค่า GPA จะต้องมีจดหมายรับรองการเรียนและความประพฤติจากอาจารย์จากสถาบันการศึกษาเดิม อย่างน้อย 1 ฉบับ

หมายเหตุ: โครงการฯ จะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 • เงื่อนไขในการสมัคร                 

ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่า มีคุณสมบัติตรงตามประกาศการรับสมัครหากมหาวิทยาลัยตรวจสอบในภายหลังและพบว่า ผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศการรับสมัคร จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติ ไม่มีสิทธิเข้าศึกษา ในกรณีที่เสียค่าใบสมัครและค่าสมัครสอบแล้วโครงการฯ จะไม่คืนเงินให้

เกณฑ์การคัดเลือก

คะแนนสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

วันสอบข้อเขียน

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9:00 – 12:00น. ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

วันสอบสัมภาษณ์

วันที่ 24 มีนาคม 2562 เวลา 9:00 – 12:00น. ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ค่าสมัคร 1,000 บาท

ดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์ http://www.basthammasat.org และส่งเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ห้อง 104 โครงการอังกฤษ-อเมริกันศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์