Powered by ZigaForm version 3.9.2.9
Home » Annoucements » Round 1 Application Form
ดาวน์โหลดใบสมัครรอบ 1 Portfolio

Round 1 Application Form
ดาวน์โหลดใบสมัครรอบ 1 Portfolio

     ปริ้นท์ใบสมัครเพื่อกรอกข้อมูลรวมถึงชำระค่าสมัครสอบพร้อมนำเอกสารทั้งหมดตามข้อมูลด้านล่างนี้ มายื่นที่ห้อง 104 ชั้น 1 คณะศิลปศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ตามวันและเวลาราชการ

1. ใบสมัครที่กรอกเรียบร้อยแล้ว พร้อมรูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้วจำนวน 3 รูป
2. สำเนาวุฒิการศึกษาและผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือสำเนาใบรับรองและใบเทียบวุฒิต่างๆตามที่ระบุไว้พร้อมแสดงต้นฉบับในวันสมัคร
3. สำเนาบัตรประชาชน (กรณีเป็นชาวไทย) หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมแสดงต้นฉบับในวันสมัคร
4. สำเนาผลการสอบภาษาอังกฤษต่างๆ พร้อมแสดงต้นฉบับในวันสมัคร
5. หลักฐานการโอนค่าสมัครสอบเข้าบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จากธนาคาร
6. ใบรับรองจากโรงเรียนว่ากำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และคาดว่าจะจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภายในเดือนกรกฎาคม 2562
7. ประกาศนียบัตร / หลักฐานการได้รางวัลทางวิชาการระดับชาติหรือการไปแลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศตามที่ระบุไว้

     **ผู้สมัครที่ศึกษาในระบบศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ที่ยังไม่สำเร็จการศึกษาต้องมีใบรับรองว่ากำลังศึกษาในภาคสุดท้ายของหลักสูตรมาแสดงในวันที่ยื่นใบสมัครพร้อมทั้งผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 4 ภาคการศึกษาที่มีค่าเฉลี่ยการเรียนไม่ต่ำกว่า 3.0 ทั้งนี้ โครงการฯ จะไม่รับสมัครผู้ที่เข้าศึกษาในระบบกศน. ซึ่งไม่จบการศึกษาภายในเดือนกรกฎาคม 2562

     **ผู้สมัครที่ศึกษาในโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย ที่ยังไม่สำเร็จการศึกษาต้องมีใบรับรองจากโรงเรียนว่ากำลังศึกษา Grade 12 หรือเทียบเท่า และคาดว่าจะจบการศึกษาระดับ Grade 12 ภายในเดือนกรกฎาคม 2562 พร้อมทั้งผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 4 ภาคการศึกษา ที่มีค่าเฉลี่ยการเรียนไม่ต่ำกว่า 3.0 มาแสดงในวันที่ยื่นใบสมัคร

     **ผู้สมัครที่ศึกษาในโรงเรียนในต่างประเทศที่ยังไม่จบการศึกษาต้องมีใบรับรองจากโรงเรียนว่ากำลังศึกษา Grade 12 หรือเทียบเท่า และคาดว่าจะจบการศึกษาระดับ Grade 12 ภายในเดือนกรกฎาคม 2562 พร้อมทั้งผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 4 ภาคการศึกษาที่มีค่าเฉลี่ยการเรียนไม่ต่ำกว่า 3.0 มาแสดงในวันที่ยื่นใบสมัคร ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องนำผลการสำเร็จการศึกษา มายื่นที่โครงการฯ ภายในวันแรกของการเรียนในภาคการศึกษาที่ 1/2562 มิฉะนั้นผู้สมัครจะหมดสิทธิการเป็นนักศึกษาของโครงการฯ

     **ผู้สมัครที่สอบ GCE, GCSE, IGCSE, IB และ GED ที่ยังไม่ได้รับผลการสอบจะต้องมีใบรับรองว่า ได้เข้าสอบข้อสอบดังกล่าวมายื่นในวันที่ยื่นใบสมัคร พร้อมทั้งจดหมายรับรองการเรียนจากสถาบันการศึกษาเดิมอย่างน้อย 1 ฉบับ ทั้งนี้ผู้สมัครจะต้องนำผลสอบมายื่นที่โครงการฯ ภายในวันแรกของการเรียนในภาคการศึกษาที่ 1/2562 มิฉะนั้น ผู้สมัครจะหมดสิทธิการเป็นนักศึกษาของโครงการฯ

     **ผู้สมัครที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาจากระบบการศึกษาที่ไม่ได้คำนวณค่า GPA จะต้องมีจดหมายรับรองการเรียนและความประพฤติจากอาจารย์จากสถาบันการศึกษาเดิม อย่างน้อย 1 ฉบับ

Check Also

Announcement of Written & Interview Candidates ( Inter Admission 2)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์รอบ Inter Admission 2