Home » Annoucements » Round 3 Important Dates

Round 3 Important Dates

9-19 พฤษภาคม 61 ยื่นคะแนนวิชาเฉพาะผ่านเว็บ ทปอ. http://tcas.cupt.net/ 
9-20 พฤษภาคม 61 ชำระเงินค่าสมัครสอบ
29 พฤษภาคม 61 ทปอ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
1-3 มิถุนายน 61 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์ (Clearing House)
10 มิถุนายน 61 สอบสัมภาษณ์ (8.30 – 12.00 น.) คณะศิลปศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

*กรุณานำเอกสารด้านล่างนี้มาในวันสอบสัมภาษณ์

1. หลักฐานที่แสดงว่าจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

2. คะแนนสอบภาษาอังกฤษ

3. บัตรประจำตัวประชาชน

14 มิถุนายน 61 ประกาศผลผู้สอบผ่านการสัมภาษณ์

Check Also

Announcement of Eligible Candidates ROUND 5
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบ 5 (รับตรงอิสระ)

ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รอบ 5 (รับตรงอิสระ) จะต้องมาสอบสัมภาษณ์ในวันจันทร์ที่ 16 ก.ค. 2561 นี้ ขอให้มาลงทะเบียนเพื่อสอบสัมภาษณ์เวลา 9.30 น.ที่ห้อง 402 ชั้น 4 คณะศิลปศาสตร์ …