ไม่จดทะเบียนสมรสทำเด็กหลอดแก้วได้ไหม

มีบุตรยาก เช็คลิสต์กฎหมายให้พร้อม ก่อนทำทารกหลอดแก้ว ทำ ivf icsi

การแต่งงานของคนรักตอนนี้ คู่สมรสหลายคู่บางทีก็อาจจะเห็นว่า ความรักมิได้อยู่ที่ทะเบียนสมรสหรือข้อบังคับ บ้างก็มีเหตุผลทางธุรกิจ ทำให้ตกลงใจไม่จดทะเบียน แต่ว่าเมื่อคู่ชีวิตเจอกับปัญหาภาวะมีลูกยากขึ้นมา รวมทั้งตัดสินใจจะใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางด้านการแพทย์ ด้วยทำทารกหลอดแก้ว ทำ ivf icsi ขึ้นมา การจดทะเบียนสมรสจะมีความสำคัญขึ้นมาในทันที

การเขียนทะเบียนสมรส มีความจำเป็นยังไง

ก่อนจะเข้าสู่วิธีการรักษารวมทั้งใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญวัย คู่ควงจึงควรจูงมือกันไปจดทะเบียน เนื่องมาจากตามพระราชบัญญัติคุ้มครองป้องกันเด็กที่เกิด โดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558 ได้กำหนดไว้ว่าการใช้เทคโนโลยีเจริญพันธุ์ สำหรับแฟนมีลูกยาก ทำ ivf icsi จำต้องใช้ทะเบียนสมรสเท่านั้น เพื่อปกป้องการอุ้มบุญโดยผิดกฏหมาย โดยแฟนจะต้องนำทะเบียนสมรสติดตัวมาที่โรงหมอด้วยทุกครั้งที่เริ่มทำรักษาสภาวะมีลูกยาก

ทราบข้อบังคับก่อนรักษาภาวการณ์มีบุตรยาก

มาตรา ๑๕ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมซึ่งเป็นผู้ให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยี ช่วยการเจริญวัยทางด้านการแพทย์ตามพ.ร.บ.นี้ ต้องมีคุณลักษณะและไม่มีลักษณะต้องห้ามรวมทั้งจำต้องกระทำตามมาตรฐานในการให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญวัยทางการแพทย์ ทั้งนี้ ดังที่ แพทยสภาประกาศระบุโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
มาตรา ๑๖ ก่อนให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญวัยทางด้านการแพทย์ ผู้ให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางด้านการแพทย์ จึงควรจัดให้มีการตรวจและก็ประเมินความพร้อมทางด้านร่างกาย จิตใจ และก็สภาพแวดล้อมของผู้ขอรับบริการ หญิงที่รับมีท้องแทน แล้วก็ผู้สงเคราะห์สเปิร์ม หรือไข่ที่จะประยุกต์ใช้ปฏิบัติงาน รวมทั้งการคุ้มครองโรคที่อาจมีผลกระทบต่อเด็กที่จะเกิดขึ้นมาด้วย ดังนี้ตามหลักหลักเกณฑ์ กระบวนการ แล้วก็เงื่อนไขที่แพทยสภาประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
มาตรา ๑๗ การผลิต การเก็บรักษา การใช้ประโยชน์จากตัวอ่อน หรือกระบวนการทำให้สิ้นสภาพของตัวอ่อน จำต้องดำเนินการตามหลักมาตรฐาน วิธีการ และก็ข้อแม้ที่แพทยสภาประกาศระบุโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ แต่ว่าจะกำหนดให้เก็บรักษาหรือใช้ประโยชน์จากตัวอ่อนที่มีอายุเกินกว่าสิบสี่วันนับแต่วันถือกำเนิดมิได้ ดังนี้ อายุของตัวอ่อนไม่นับรวมระยะเวลาสำหรับในการแช่แข็งตัวอ่อน
มาตรา ๑๘ สำหรับเพื่อการให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ด้านการแพทย์ ผู้ให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ด้านการแพทย์ บางทีอาจกระทำการตรวจวินิจฉัยโรคทางพันธุกรรมในตัวอ่อน ที่อาจเกิดขึ้นได้ตามสิ่งที่จำเป็นรวมทั้งควร ทั้งนี้ จำต้องไม่เป็นการกระทำในลักษณะที่อาจจะก่อให้เข้าใจได้ว่า เป็นการเลือกเพศการตรวจวิเคราะห์ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และก็ข้อแม้ที่แพทยที่ประชุม ประกาศระบุโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
มาตรา ๑๙ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๕ รวมทั้งมาตรา ๑๖ การผสมเทียมจำเป็นต้องกระทำต่อหญิงที่มีสามีที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วก็เป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการเกี่ยวกับการผสมเทียมที่แพทยสภาประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
มาตรา ๒๐ การผสมเทียมโดยใช้อสุจิของผู้สงเคราะห์จำเป็นต้องได้รับความยินยอมพร้อมใจเป็นหนังสือจากสามีและภริยาที่ชอบด้วยกฎหมายที่ประสงค์ให้มีการผสมเทียมการให้ความยินยอมพร้อมใจตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ กรรมวิธีการ และก็ข้อตกลงที่แพทยสภาประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

icsi

เช็คลิสต์เกี่ยวกับกฎหมายเตรียมให้พร้อม

1. ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือสถานที่ประกอบกิจการที่จะเข้าใช้บริการ มี โรงพยาบาล คลินิค ที่ให้บริการทำทารกหลอดแก้วกับผู้มีลูกยาก ทำ ivf icsi ทำควรมีการยืนยันมาตรฐานจากกองสถานพยาบาลรวมทั้งการประกอบโรคศิลปะ มีการตรวจเยี่ยมเพื่อต่อใบอนุมัติทุก 3 ปี ต้องส่งข้อมูลการสัมมนาของคณะกรรมการจริยธรรมรวมทั้งข้อมูลทางสถิติทุกปี

2. การแช่แข็งตัวอ่อน โดยชอบด้วยกฎหมายของเมืองไทย คู่ควงที่มีลูกยาก ทำ ivf icsi แล้วก็มีความต้องการแช่แข็งตัวอ่อน จะต้องจดทะเบียนสมรสถูกตามกฎหมาย โดยก่อนที่จะมีการแช่แข็งตัวอ่อนทั้งยังผัวรวมทั้งภรรยาจะต้องลงนามในหนังสือแสดงความยินยอมพร้อมใจ แล้วก็ทำการตรวจร่างกายเพื่อดูว่าเป็นโรคติดต่อ ถ้าหากผัวหรือภรรยาที่อยากได้ใช้ตัวอ่อนของสามีภรรยาที่เสียชีวิตไปแล้ว ต้องมีเอกสารยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สมรสก่อนที่จะเสียชีวิต โดยต้องรายงานต่อกระทรวงสาธารณสุข และก็อาจไม่สามารถใช้ตัวอ่อนแช่แข็งของคู่สมรสที่เสียชีวิตมานานกว่า 5 ปีได้

3.การแช่แข็งอสุจิ ตามกฎหมายของเมืองไทยก่อนที่จะมีการแช่แข็งอสุจิ คู่สมรสมีบุตรยาก ทำทารกหลอดแก้ว ทำ ivf icsi จำเป็นที่จะต้องลงนามในหนังสือแสดงความยินยอมพร้อมใจ และก็กระทำตรวจสุขภาพเพื่อดูว่าเป็นโรคติดต่อร้ายแรง เช่น เชื้อ HIV รวมทั้งภรรยาที่ต้องการใช้น้ำอสุจิของสามีที่เสียชีวิตไปแล้วควรมีเอกสารยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผัวก่อนเสียชีวิ อาจไม่สามารถที่จะใช้น้ำเชื้อของผัวที่เสียชีวิตมานานกว่า 5 ปีได้ และก็จะต้องรายงานต่อกระทรวงสาธารณสุข (เมืองไทย) หากอยากใชน้ำเชื้อแช่แข็งของผัวที่เสียชีวิตไปแล้ว

4.การบริจาคสเปิร์ม ในประเทศไทยนับได้ว่าเป็นสิ่งถูกต้องตามกฎหมาย โดยห้ามปฏิบัติเพื่อการค้าขายหรือเชิงการค้า โดยผู้ที่อยากรับการบริจาคน้ำเชื้อต้องแสดงหลักฐานทะเบียนสมรส แล้วก็คู่บ่าวสาวจำเป็นต้องลงนามในหนังสือแสดงความยินยอมพร้อมใจรับน้ำอสุจิบริจาค และผู้บริจาคน้ำเชื้อจำต้องลงชื่อในหนังสือแสดงความยินยอมสำหรับในการบริจาคน้ำเชื้อ แล้วก็ผู้บริจาคสเปิร์มสามารถบริจาคน้ำอสุจิได้เฉพาะในกรณีที่เมื่อบริจาคแล้วมีการตั้งท้องจนได้ลูกไม่เกิน 10 ครอบครัว โดยผู้สงเคราะห์น้ำเชื้อควรมีคุณสมบัติดังนี้
• แก่ระหว่าง 20-45 ปี ผ่านการตรวจประเมินสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพเกี่ยวกับจิต จำเป็นต้องไม่เป็นเครือญาติกับผู้รับบริจาค
• ไม่มีประวัติการใช้สารเสพติด ความเสี่ยงเป็นโรคติดต่อทางเพศชมรม การเสี่ยงเป็นโรคทางพันธุกรรม แล้วก็โรคติดต่อร้ายแรง (เช่น HIV หรือ AIDS)
• ผู้บริจาคน้ำอสุจิต้องยินยอมให้ตรวจค้นเชื้อ HIV หรือ AIDS ก่อนส่งตัวอย่างอสุจิรวมทั้งตรวจซ้ำอีกทีหลังจากตรวจคราวแรก 6 เดือนที่แล้วใช้อสุจิในกรรมวิธีรักษา

5. การให้ทานไข่ ในประเทศไทยถือได้ว่าสิ่งที่ถูกตามกฎหมาย แม้กระนั้นการบริจาคไข่เพื่อกิจการค้าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกกฎหมายรวมถึงห้ามผู้รับบริจาคไข่ รับไข่จากผู้บริจาคเกิน 1 คนภายในแต่ละรอบการรักษา คนที่อยากได้รับการให้ทานไข่ต้องแสดงหลักฐานทะเบียนสมรสหรือทะเบียนหย่า แล้วก็สามีของผู้รับบริจาคไข่จะต้องเซ็นชื่อในหนังสือแสดงความยินยอมพร้อมใจรับไข่บริจาค ผู้บริจาคไข่จำเป็นที่จะต้องลงนามในหนังสือแสดงความยินยอมพร้อมใจสำหรับเพื่อการบริจาคไข่ โดยผู้บริจาคไข่ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
• กรณีเป็นเครือญาติสายตรงกับผู้รับบริจาค สืบสายโลหิต โดยไม่ใช่แม่หรือบุตร ควรมีอายุระหว่าง 20 – 40 ปี โดยมีไหมมีผัวก็ได้
• กรณีไม่ใช่พี่น้องผู้บริจาคไข่ต้องมีอายุ 20 – 35 ปี ผู้สงเคราะห์ควรจะมีหรือเคยมีสามีมาก่อน
• ผ่านการตรวจประเมินสุขภาพเกี่ยวกับร่างกายและก็สุขภาพด้านจิต
• บริจาคไข่ไม่เกิน 3 ครั้งในชีวิต โดยห้ามไม่ให้ผู้ให้ บริจาคไข่มากยิ่งกว่า 1 คนภายในแต่ละรอบการรักษา

6. การตรวจคัดเลือกกรองความแตกต่างจากปกติทางกันธุกรรมของตัวอ่อนก่อนการฝังตัว เมืองไทยอนุญาตให้มีการตรวจคัดกรองความไม่ปกติทางพันธุกรรมของตัวอ่อนก่อนที่จะมีการฝังตัว ที่สามารถทำในกรณีข้างหญิงมีอายุเกิน 35 ปี มีประวัติการแท้งมากยิ่งกว่า 2 ครั้งในขณะอายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ ไม่สามารถมีครรภ์ได้ภายหลังทำ IVF มาแล้ว 2 ครั้งติดต่อกัน และเคยมีประวัติตั้งครรภ์ที่เด็กแบเบาะไม่ปกติ เนื่องจากว่าความผิดแปลกของโครโมโซม

สรุปคู่แต่งงานมีลูกยาก และก็กำลังอยู่ระหว่างการวางเป้าหมายรักษามีบุตรยาก ทำivf icsi ก่อนไปสู่วิธีการทำเด็กหลอดแก้ว ทำ ivf icsi แล้วก็ทำการรักษาด้วยแนวทางฉีดเชื้อ (IUI) ต้องจูงมือกันไปจดทะเบียนให้เป็นระเบียบเรียบร้อยก่อน เพื่อครอบครัวมีความสมบูรณ์ ความพร้อมของครอบครัวที่เด็กจะเกิดขึ้นมา และเพื่อคุ้มครองป้องกันการค้ามนุษย์หรือทำในเชิงพาณิชย์ โดยการเตรียมเอกสารการดูแลและรักษามีบุตรยาก ทำivf icsi มีดังนี้

บัตรประชาชนอีกทั้งของคู่ชีวิตทั้งยังข้างหญิงและก็ฝ่ายชาย
ทะเบียนสมรสของคนรัก และในกรณีที่เป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาไทย จะต้องแปลแล้วก็ให้สถานทูตของประเทศนั้นๆทำรับประกัน
ใบเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

ถ้าเกิดคุณเป็นคู่ครองมีบุตรยาก แล้วก็คุมกำเนิดโดยใช้เทคโนโลยีเจริญพันธุ์ ทำเด็กหลอดแก้ว ทำivf ทำ icsi เมื่อจดทะเบียนเป็นระเบียบ สามารถปรึกษาได้ที่ Genesis Fertility Center หรือ GFC ศูนย์รวมบริการด้านการแพทย์สำหรับมีลูกยาก โดยนำเทคโนโลยีและก็ของใหม่ที่ล้ำหน้ามาช่วยการก้าวหน้าพันธ์ให้กับคู่แต่งงานที่มีลูกยาก ด้วยความชำนาญที่ประสานความเอาใจใส่ของทีมหมอและก็บุคลากร เมื่อคู่ครองตกลงใจทำการรักษาผู้มีลูกยาก ในการทำทารกหลอดแก้ว ด้วยกระบวนการทำเด็กหลอดแก้ว IVF/ICSI

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้ติดต่อ :

Call Center 097-484-5335
เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9.00 – 20.00 น. หรือ
เสาร์ – อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 8.00 – 20.00 น.