Powered by ZigaForm version 3.9.2.9
Home » Annoucements » Application Form – Inter Admission
รับสมัครรอบ Inter Admission 2

Application Form – Inter Admission
รับสมัครรอบ Inter Admission 2

การสมัครรอบนี้ ขอให้ผู้สมัครส่งเอกสารการสมัครทั้ง 2 ช่องทางคือ ไปรษณีย์และอีเมล์นะคะ หากส่งแค่ทางใดทางหนึ่ง จะถือว่าเอกสารไม่ครบและขอให้ใส่อีเมล์ @gmail.com เท่านั้นในการกรอกใบสมัคร เนื่องจากรอบนี้อาจจะต้องสอบออนไลน์และต้องใช้โปรแกรม Google Hangouts ค่ะ

ขั้นตอนการสมัครมีดังนี้

1. โหลดและปริ้นท์ใบสมัครได้ ที่นี่

2. กรอกใบสมัคร+ชำระเงินค่าสมัครที่เคาท์เตอร์ธนาคารหรือ Internet Banking (ระบบเปิดให้ชำระค่าสมัครวันที่1 – 10 พ.ค. 63)

3. เตรียมเอกสารที่ต้องส่งควบคู่กับใบสมัคร ดังนี้ (เอกสารตัวจริงทุกอย่างให้สแกนส่งมาทางอีเมล์ ส่วนเอกสารสำเนาให้ส่งทางไปรษณีย์ค่ะ)

  • ใบสมัครที่กรอกเรียบร้อยแล้ว พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้วจำนวน 1 รูป
  • สำเนา Transcript 4-6 เทอม ที่มีเกรดเฉลี่ยรวมไม่ตํ่ากว่า 2.50 หรือผลสอบเทียบวุฒิอย่างอื่นเช่น GED / IGCSE เป็นต้น (ที่เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว)
  • สำเนาใบรับรองนักเรียนที่ไม่หมดอายุ ณ วันที่ส่งใบสมัคร (ที่เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว) *เอกสารนี้สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ใบจบ
  • สำเนาประกาศนียบัตรตราครุฑหรือใบจบ ในกรณีที่จบม.6 แล้ว (ที่เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว)
  • (ถ้ามี) สำเนาเกรด/ประกาศนียบัตรที่ไปแลกเปลี่ยน (ที่เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว)
  • สำเนาบัตรประชาชน (กรณีเป็นชาวไทย) หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)
  • สำเนาผลการสอบภาษาอังกฤษ (ที่เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว หากเป็น SAT ให้เขียน Username+Password ที่มุมบนขวา)
  • สลิปการโอนค่าสมัครสอบจากธนาคาร (ตัวจริง) หรือปริ้นท์สลิป E-Banking และเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมกับใส่ ชื่อ นามสกุล / เลขบัตรประชาชน / เบอร์โทรศัพท์ ที่มุมบนขวาของเอกสาร

ส่งใบสมัครและเอกสารทั้งหมดที่เป็นสำเนามาทางไปรษณีย์ตามที่อยู่นี้ (มีเพียงสลิปเงินค่าสมัครเท่านั้น ที่ขอให้ส่งตัวจริงมาทางไปรษณีย์) “โครงการอังกฤษ-อเมริกันศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200” (ตราประทับของไปรษณีย์จะต้องไม่เกินวันที่ 10 พ.ค. 2563)

ส่งใบสมัครและเอกสารทั้งหมดที่เป็นตัวจริงมาที่อีเมล์ bastuadmission@gmail.com หัวข้อในการส่งคือ “ใบสมัครรอบ Inter Admission 2” (การส่งอีเมล์ ต้องไม่เกิน 16.00 น. ของวันที่ 10 พ.ค.2563)

Check Also

Inter Admission 1 – Application Form
ใบสมัครรอบ Inter Admission 1

ขั้นตอนการส่งใบสมัครรอบ Inter Admission 1 ปริ้นท์ใบสมัครและใบชำระค่าสมัครสอบ ที่นี่ กรอกใบสมัครและติดรูป ชำระเงินค่าสมัครสอบในช่วงวันที่ 1 – 10 มี.ค. 64 เท่านั้น ส่งใบสมัครทั้ง 2 …