Powered by ZigaForm version 3.9.2.9
Home » Requirements

Requirements

คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรอังกฤษ- อเมริกันศึกษา จำนวนรับ 30 คน

กิจกรรม (Portfolio) Portfolio
รับสมัคร 7 ม.ค. – 5 กพ. 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 5 มีค. 2564
สอบสัมภาษณ์ 7 มีค. 2564
ประกาศผล 19 มี.ค. 2564
Clearing House 10-11 พ.ค. 2564
ยืนยันสิทธิ์และชำระค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาที่อ็อฟฟิตโครงการ 14-15 มิ.ย. 2564

คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัคร

 1. กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าและมีผลการเรียนเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (เช่น GCE, GCSE, IGCSE, IB และ GED) 4 ภาคการศึกษาในระดับ 0 ขึ้นไป หรือเทียบเท่าโดยที่

1.1). ผู้สมัครที่ใช้ผลการสอบ IGCSE, GCSE หรือ GCE ‘A’ level จำนวน 3 วิชา เกรด A*-B หรือ มีผลสอบ Cambridge Pre-U จำนวน 3 วิชา แต่ละรายวิชาเกรดขั้นต่ำ M1 หรือ D1-D3 (ไม่นับรวมผลสอบวิชาภาษาไทยในทุก level)

1.2). ผู้สมัครที่ใช้ผลการสอบ IB ต้องได้ผลคะแนนรวมจาก 5 หมวดวิชา และอีก 1 วิชาเลือก ไม่ต่ำกว่า 24 คะแนน พร้อมผ่านการประเมิน EE, TOK และ CAS ตามเกณฑ์ของ IBO หรือได้รับ IBCR อย่างน้อย 5 วิชา โดยแต่ละวิชาจะต้องไม่ซ้ำกัน และได้ผลการเรียนในแต่ละวิชา ไม่น้อยกว่าเกรด 3

1.3). ผู้สมัครที่ใช้ผลการสอบ GED (แบบเก่า)  ต้องมีคะแนนรวมขั้นต่ำ 3,000 คะแนน ต้องสอบ ผ่านอย่างต่ำ 5 รายวิชาไม่ซ้ำกัน โดยแต่ละวิชาได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน

1.4). ผู้สมัครที่ใช้ผลการสอบ GED (แบบใหม่) ต้องมีคะแนนรวมขั้นต่ำ 660 คะแนน ต้องสอบผ่านอย่างต่ำ 4 รายวิชาไม่ซ้ำกัน โดยแต่ละวิชาได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 165 คะแนน

** ผู้สมัครที่จบการศึกษาหรือมีผลสอบเทียบวุฒิ (ครบทุกวิชาของการสอบนั้น) ก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2562 อนุโลมให้ใช้เกณฑ์ปีที่แล้วได้ คลิกที่นี่

1.5). ผู้สมัครที่ใช้ผลการสอบของประเทศนิวซีแลนด์ ต้องสอบผ่าน (NCEA) ไม่น้อยกว่า 80 หน่วยกิต ประกอบด้วย level 2 หรือสูงกว่าไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิตและ level 1 หรือสูงกว่าไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิตและต้องได้เกรดเฉลี่ยเทียบเท่า 2.75 ตามการคำนวณของ NZQA

1.6). ผู้สมัครซึ่งสถานศึกษาในระดับมัธยมปลายไม่ได้คำนวณผลการเรียนเฉลี่ยไว้ ต้องนำใบรายงานผลการศึกษา และบันทึกผลการเรียนและหลักฐานการศึกษาอื่นๆ ที่แสดงผลสัมฤทธิ์การศึกษาของผู้สมัครว่าเทียบเท่าระดับ 3.00 ในระบบ GPA มายื่นให้โครงการฯ ในวันรับสมัคร

1.7). ผู้สมัครที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมตอนปลายในต่างประเทศหรือในหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทย ต้องมีผลการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเฉลี่ยสะสม รวม 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00

 

 1. มีผลการสอบอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจนถึงวันที่ยื่นใบสมัคร

2.1). IELTS ระดับ 6.5 ขึ้นไป หรือ

2.2). TOEFL (iBT) 80 คะแนนขึ้นไป หรือ

2.3). TU-GET (PBT) 550 คะแนนขึ้นไป หรือ (CBT) 70 คะแนนขึ้นไป หรือ

2.4). SAT ระบบเก่า (Critical Reading) 400 คะแนนขึ้นไป หรือ

SAT ระบบใหม่ (Evidence – Based Reading and Writing) 400 คะแนนขึ้นไป

2.5). GSAT 400 คะแนนขึ้นไป

3.เคยเข้าร่วมโครงการศึกษาแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศ (ไม่น้อยกว่า 6 เดือนขึ้นไป) ในระดับ ม.ปลาย หรือ เคยได้รับรางวัลจากการแข่งขันระดับชาติ หรือ นานาชาติที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ หรือ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศอังกฤษหรือประเทศสหรัฐอเมริกา (หากมีคุณสมบัติข้อนี้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

เอกสารที่ใช้ในการยื่นสมัคร

 1. ใบสมัครที่กรอกเรียบร้อยแล้ว พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้วจำนวน 1 รูป
 2. สำเนาวุฒิการศึกษา และผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือสำเนาใบรับรองและใบเทียบวุฒิต่างๆและผลสอบภาษาอังกฤษตามที่ระบุไว้ด้านบน
 • สำเนาบัตรประชาชน (กรณีเป็นชาวไทย) หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)พร้อมแสดงต้นฉบับในวันสมัคร
 • หลักฐานการโอนค่าสมัครสอบเข้าบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จากธนาคาร (ตัวจริง)
 • ผู้สมัครที่ศึกษาในโรงเรียนในประเทศไทย ที่ยังไม่สำเร็จการศึกษาต้องมีใบรับรองจากโรงเรียนว่ากำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และคาดว่าจะจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภายในเดือนกรกฎาคม 2563พร้อมทั้งผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 4 ภาคการศึกษา ที่มีค่าเฉลี่ยการเรียนไม่ต่ำกว่า 3.00
 • ผู้สมัครที่ศึกษาในระบบศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ที่ยังไม่สำเร็จการศึกษาต้องมีใบรับรองว่ากำลังศึกษาในภาคสุดท้ายของหลักสูตรมาแสดงในวันที่ยื่นใบสมัคร พร้อมทั้งผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย4 ภาคการศึกษาที่มีค่าเฉลี่ยการเรียนไม่ต่ำกว่า 3.00 ทั้งนี้ โครงการฯ จะไม่รับสมัครผู้ที่เข้าศึกษาในระบบกศน. ซึ่งไม่จบการศึกษาภายในเดือนกรกฎาคม 2563
 • ผู้สมัครที่ศึกษาในโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย ที่ยังไม่สำเร็จการศึกษาต้องมีใบรับรองจากโรงเรียนว่ากำลังศึกษา Grade 12 หรือเทียบเท่า และคาดว่าจะจบการศึกษาระดับ Grade 12 ภายในเดือนกรกฎาคม 2563พร้อมทั้งผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 4 ภาคการศึกษา ที่มีค่าเฉลี่ยการเรียนไม่ต่ำกว่า 3.00
 • ผู้สมัครที่ศึกษาในโรงเรียนในต่างประเทศที่ยังไม่จบการศึกษาต้องมีใบรับรองจากโรงเรียนว่ากำลังศึกษา Grade 12 หรือเทียบเท่า และคาดว่าจะจบการศึกษาระดับ Grade 12 ภายในเดือนกรกฎาคม 2563พร้อมทั้งผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 4 ภาคการศึกษาที่มีค่าเฉลี่ยการเรียนไม่ต่ำกว่า 3.00 ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องนำผลการสำเร็จการศึกษา มายื่นที่โครงการฯ ภายในวันแรกของการเรียนในภาคการศึกษาที่ 1/2563 มิฉะนั้นผู้สมัครจะหมดสิทธิการเป็นนักศึกษาของโครงการฯ
 • ผู้สมัครที่สอบ GCE, GCSE, IGCSE, IB และ GED ที่ยังไม่ได้รับผลการสอบจะต้องมีใบรับรองว่า ได้เข้าสอบข้อสอบดังกล่าวพร้อมทั้งจดหมายรับรองการเรียนจากสถาบันการศึกษาเดิมอย่างน้อย ฉบับ ทั้งนี้ผู้สมัครจะต้องนำผลสอบมายื่นที่โครงการฯ ภายในวันแรกของการเรียนในภาคการศึกษาที่ 1/2564 มิฉะนั้น ผู้สมัครจะหมดสิทธิการเป็นนักศึกษาของโครงการฯ
 • ผู้สมัครที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาจากระบบการศึกษาที่ไม่ได้คำนวณค่าGPA จะต้องมีจดหมายรับรองการเรียนและความประพฤติจากอาจารย์จากสถาบันการศึกษาเดิม อย่างน้อย 1 ฉบับ

หมายเหตุโครงการฯ จะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 • เงื่อนไขในการสมัคร

ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่า มีคุณสมบัติตรงตามประกาศการรับสมัครหากมหาวิทยาลัยตรวจสอบในภายหลังและพบว่า ผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศการรับสมัคร จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติ ไม่มีสิทธิเข้าศึกษา ในกรณีที่เสียค่าใบสมัครและค่าสมัครสอบแล้วโครงการฯ จะไม่คืนเงินให้

เกณฑ์การคัดเลือก

คะแนนสัมภาษณ์ 100% เรียงตามลำดับ

วันสอบข้อเขียน

ไม่มีการสอบข้อเขียนสำหรับรอบ Inter Portfolio 2

คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรอังกฤษ- อเมริกันศึกษา จำนวนรับ 50 คน

Inter Admission 1 กำหนดการ
รับสมัคร 1 – 10 มีค. 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ 19 มีค. 2564
สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ 21 มีค. 2564
ประกาศผล 30 เมย. 2564
Clearing House 10-11 พ.ค. 2564
ยืนยันสิทธิ์และชำระค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาที่ออฟฟิศโครงการฯ 14-15 มิ.ย. 2564

 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัคร

 1. กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าและมีผลการเรียนเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (เช่น GCE, GCSE, IGCSE, IB และ GED) 4 หรือ 6 ภาคการศึกษาในระดับ 2.50 ขึ้นไป หรือเทียบเท่าโดยที่

1.1). ผู้สมัครที่ใช้ผลการสอบ IGCSE, GCSE หรือ GCE ‘A’ level จำนวน 3 วิชา เกรด A*-C หรือ มีผลสอบ Cambridge Pre-U จำนวน 3 วิชา แต่ละรายวิชาเกรดขั้นต่ำ M1 หรือ D1-D3 (ไม่นับรวมผลสอบวิชาภาษาไทยในทุก level)

1.2). ผู้สมัครที่ใช้ผลการสอบ IB ต้องได้ผลคะแนนรวมจาก 5 หมวดวิชา และอีก 1 วิชาเลือก ไม่ต่ำกว่า 24 คะแนน พร้อมผ่านการประเมิน EE, TOK และ CAS ตามเกณฑ์ของ IBO หรือได้รับ IBCR อย่างน้อย 5 วิชา โดยแต่ละวิชาจะต้องไม่ซ้ำกัน และได้ผลการเรียนในแต่ละวิชา ไม่น้อยกว่าเกรด 3

1.3). ผู้สมัครที่ใช้ผลการสอบ GED (แบบเก่า)  ต้องมีคะแนนรวมขั้นต่ำ 2,250 คะแนน ต้องสอบ ผ่านอย่างต่ำ 5 รายวิชาไม่ซ้ำกัน โดยแต่ละวิชาได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 410 คะแนน

1.4). ผู้สมัครที่ใช้ผลการสอบ GED (แบบใหม่) ต้องมีคะแนนรวมขั้นต่ำ 660 คะแนน ต้องสอบผ่านอย่างต่ำ 4 รายวิชาไม่ซ้ำกัน โดยแต่ละวิชาได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 165 คะแนน

** ผู้สมัครที่จบการศึกษาหรือมีผลสอบเทียบวุฒิ (ครบทุกวิชาของการสอบนั้น) ก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2562 อนุโลมให้ใช้เกณฑ์ปีที่แล้วได้

1.5). ผู้สมัครที่ใช้ผลการสอบของประเทศนิวซีแลนด์ ต้องสอบผ่าน (NCEA) ไม่น้อยกว่า 80 หน่วยกิต ประกอบด้วย level 2 หรือสูงกว่าไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิตและ level 1 หรือสูงกว่าไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิตและต้องได้เกรดเฉลี่ยเทียบเท่า 2.50 ตามการคำนวณของ NZQA

1.6). ผู้สมัครซึ่งสถานศึกษาในระดับมัธยมปลายไม่ได้คำนวณผลการเรียนเฉลี่ยไว้ ต้องนำใบรายงานผลการศึกษา และบันทึกผลการเรียนและหลักฐานการศึกษาอื่นๆ ที่แสดงผลสัมฤทธิ์การศึกษาของผู้สมัครว่าเทียบเท่าระดับ 2.50 ในระบบ GPA มายื่นให้โครงการฯ ในวันรับสมัคร

1.7). ผู้สมัครที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมตอนปลายในต่างประเทศหรือในหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทย ต้องมีผลการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเฉลี่ยสะสม รวม 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50

 

 1. มีผลการสอบอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจนถึงวันที่ยื่นใบสมัคร

2.1). IELTS ระดับ 6.0 ขึ้นไป หรือ

2.2). TOEFL (iBT) 61 คะแนนขึ้นไป หรือ

2.3). TU-GET (PBT) 500 คะแนนขึ้นไป หรือ (CBT) 61 คะแนนขึ้นไป หรือ

2.4). SAT ระบบเก่า (Critical Reading) 350 คะแนนขึ้นไป หรือ

SAT ระบบใหม่ (Evidence – Based Reading and Writing) 350 คะแนนขึ้นไป

2.5). GSAT 350 คะแนนขึ้นไป

เอกสารที่ใช้ในการยื่นสมัคร

 • ใบสมัครที่กรอกเรียบร้อยแล้ว พร้อมรูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้วจำนวน 1 รูป
 • สำเนาวุฒิการศึกษา และผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือสำเนาใบรับรองและใบเทียบวุฒิต่างๆตามที่ระบุไว้ ในข้อ 2 พร้อมแสดงต้นฉบับในวันสมัคร
 • สำเนาบัตรประชาชน (กรณีเป็นชาวไทย) หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)พร้อมแสดงต้นฉบับในวันสมัคร
 • สำเนาผลการสอบภาษาอังกฤษต่างๆ ตามข้อ 4 พร้อมแสดงต้นฉบับในวันสมัคร
 • หลักฐานการโอนค่าสมัครสอบเข้าบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จากธนาคาร
 • หนังสือมอบอำนาจของผู้สมัครพร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ(กรณีให้ผู้อื่นมายื่นใบสมัครแทน)
 • ผู้สมัครที่ศึกษาในโรงเรียนในประเทศไทย ที่ยังไม่สำเร็จการศึกษาต้องมีใบรับรองจากโรงเรียนว่ากำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และคาดว่าจะจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภายในเดือนกรกฎาคม 2564พร้อมทั้งผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 4 ภาคการศึกษา ที่มีค่าเฉลี่ยการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.50 มาแสดงในวันที่ยื่นใบสมัคร
 • ผู้สมัครที่ศึกษาในระบบศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ที่ยังไม่สำเร็จการศึกษาต้องมีใบรับรองว่ากำลังศึกษาในภาคสุดท้ายของหลักสูตรมาแสดงในวันที่ยื่นใบสมัคร พร้อมทั้งผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย4 ภาคการศึกษาที่มีค่าเฉลี่ยการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.50 ทั้งนี้ โครงการฯ จะไม่รับสมัครผู้ที่เข้าศึกษาในระบบกศน. ซึ่งไม่จบการศึกษาภายในเดือนกรกฎาคม 2563
 • ผู้สมัครที่ศึกษาในโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย ที่ยังไม่สำเร็จการศึกษาต้องมีใบรับรองจากโรงเรียนว่ากำลังศึกษา Grade 12 หรือเทียบเท่า และคาดว่าจะจบการศึกษาระดับ Grade 12 ภายในเดือนกรกฎาคม 2564พร้อมทั้งผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 4 ภาคการศึกษา ที่มีค่าเฉลี่ยการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.50 มาแสดงในวันที่ยื่นใบสมัคร
 • ผู้สมัครที่ศึกษาในโรงเรียนในต่างประเทศที่ยังไม่จบการศึกษาต้องมีใบรับรองจากโรงเรียนว่ากำลังศึกษา Grade 12 หรือเทียบเท่า และคาดว่าจะจบการศึกษาระดับ Grade 12 ภายในเดือนกรกฎาคม 2563พร้อมทั้งผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 4 ภาคการศึกษาที่มีค่าเฉลี่ยการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.50 มาแสดงในวันที่ยื่นใบสมัคร ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องนำผลการสำเร็จการศึกษา มายื่นที่โครงการฯ ภายในวันแรกของการเรียนในภาคการศึกษาที่ 1/2564 มิฉะนั้นผู้สมัครจะหมดสิทธิการเป็นนักศึกษาของโครงการฯ
 • ผู้สมัครที่สอบ GCE, GCSE, IGCSE, IB และ GED ที่ยังไม่ได้รับผลการสอบจะต้องมีใบรับรองว่า ได้เข้าสอบข้อสอบดังกล่าวมายื่นในวันที่ยื่นใบสมัครพร้อมทั้งจดหมายรับรองการเรียนจากสถาบันการศึกษาเดิมอย่างน้อย ฉบับ ทั้งนี้ผู้สมัครจะต้องนำผลสอบมายื่นที่โครงการฯ ภายในวันแรกของการเรียนในภาคการศึกษาที่ 1/2564 มิฉะนั้น ผู้สมัครจะหมดสิทธิการเป็นนักศึกษาของโครงการฯ
 • ผู้สมัครที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาจากระบบการศึกษาที่ไม่ได้คำนวณค่าGPA จะต้องมีจดหมายรับรองการเรียนและความประพฤติจากอาจารย์จากสถาบันการศึกษาเดิม อย่างน้อย 1 ฉบับ

หมายเหตุโครงการฯ จะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 • เงื่อนไขในการสมัคร

ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่า มีคุณสมบัติตรงตามประกาศการรับสมัครหากมหาวิทยาลัยตรวจสอบในภายหลังและพบว่า ผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศการรับสมัคร จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติ ไม่มีสิทธิเข้าศึกษา ในกรณีที่เสียค่าใบสมัครและค่าสมัครสอบแล้วโครงการฯ จะไม่คืนเงินให้

เกณฑ์การคัดเลือก

คะแนนสัมภาษณ์ 100% เรียงตามลำดับ

วันสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์

21 มีนาคม 2564

คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรอังกฤษ- อเมริกันศึกษา จำนวนรับ 20 คน

Inter Admission 2 กำหนดการ
รับสมัคร 3 พค.- 4 มิ.ย. 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ 18 มิ.ย. 2564
สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ 20 มิ.ย.  2564
ประกาศผล 9 ก.ค. 2564
Clearing House
ยืนยันสิทธิ์และชำระค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาที่ออฟฟิศโครงการฯ 15-16 ก.ค. 2564

คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัคร

 1. กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าและมีผลการเรียนเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (เช่น GCE, GCSE, IGCSE, IB และ GED) 4 หรือ 6 ภาคการศึกษาในระดับ 2.50 ขึ้นไป หรือเทียบเท่าโดยที่

1.1). ผู้สมัครที่ใช้ผลการสอบ IGCSE, GCSE หรือ GCE ‘A’ level จำนวน 3 วิชา เกรด A*-C หรือ มีผลสอบ Cambridge Pre-U จำนวน 3 วิชา แต่ละรายวิชาเกรดขั้นต่ำ M1 หรือ D1-D3 (ไม่นับรวมผลสอบวิชาภาษาไทยในทุก level)

1.2). ผู้สมัครที่ใช้ผลการสอบ IB ต้องได้ผลคะแนนรวมจาก 5 หมวดวิชา และอีก 1 วิชาเลือก ไม่ต่ำกว่า 24 คะแนน พร้อมผ่านการประเมิน EE, TOK และ CAS ตามเกณฑ์ของ IBO หรือได้รับ IBCR อย่างน้อย 5 วิชา โดยแต่ละวิชาจะต้องไม่ซ้ำกัน และได้ผลการเรียนในแต่ละวิชา ไม่น้อยกว่าเกรด 3

1.3). ผู้สมัครที่ใช้ผลการสอบ GED (แบบเก่า)  ต้องมีคะแนนรวมขั้นต่ำ 2,250 คะแนน ต้องสอบ ผ่านอย่างต่ำ 5 รายวิชาไม่ซ้ำกัน โดยแต่ละวิชาได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 410 คะแนน

1.4). ผู้สมัครที่ใช้ผลการสอบ GED (แบบใหม่) ต้องมีคะแนนรวมขั้นต่ำ 660 คะแนน ต้องสอบผ่านอย่างต่ำ 4 รายวิชาไม่ซ้ำกัน โดยแต่ละวิชาได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 165 คะแนน

** ผู้สมัครที่จบการศึกษาหรือมีผลสอบเทียบวุฒิ (ครบทุกวิชาของการสอบนั้น) ก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2562 อนุโลมให้ใช้เกณฑ์ปีที่แล้วได้

1.5). ผู้สมัครที่ใช้ผลการสอบของประเทศนิวซีแลนด์ ต้องสอบผ่าน (NCEA) ไม่น้อยกว่า 80 หน่วยกิต ประกอบด้วย level 2 หรือสูงกว่าไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิตและ level 1 หรือสูงกว่าไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิตและต้องได้เกรดเฉลี่ยเทียบเท่า 2.50 ตามการคำนวณของ NZQA

1.6). ผู้สมัครซึ่งสถานศึกษาในระดับมัธยมปลายไม่ได้คำนวณผลการเรียนเฉลี่ยไว้ ต้องนำใบรายงานผลการศึกษา และบันทึกผลการเรียนและหลักฐานการศึกษาอื่นๆ ที่แสดงผลสัมฤทธิ์การศึกษาของผู้สมัครว่าเทียบเท่าระดับ 2.50 ในระบบ GPA มายื่นให้โครงการฯ ในวันรับสมัคร

1.7). ผู้สมัครที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมตอนปลายในต่างประเทศหรือในหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทย ต้องมีผลการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเฉลี่ยสะสม รวม 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50

 

 1. มีผลการสอบอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจนถึงวันที่ยื่นใบสมัคร

2.1). IELTS ระดับ 6.0 ขึ้นไป หรือ

2.2). TOEFL (iBT) 61 คะแนนขึ้นไป หรือ

2.3). TU-GET (PBT) 500 คะแนนขึ้นไป หรือ (CBT) 61 คะแนนขึ้นไป หรือ

2.4). SAT ระบบเก่า (Critical Reading) 350 คะแนนขึ้นไป หรือ

SAT ระบบใหม่ (Evidence – Based Reading and Writing) 350 คะแนนขึ้นไป

2.5). GSAT 350 คะแนนขึ้นไป

 

เอกสารที่ใช้ในการยื่นสมัคร

 • ใบสมัครที่กรอกเรียบร้อยแล้ว พร้อมรูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้วจำนวน 1 รูป
 • สำเนาวุฒิการศึกษา และผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือสำเนาใบรับรองและใบเทียบวุฒิต่างๆตามที่ระบุไว้ ในข้อ 2 พร้อมแสดงต้นฉบับในวันสมัคร
 • สำเนาบัตรประชาชน (กรณีเป็นชาวไทย) หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)พร้อมแสดงต้นฉบับในวันสมัคร
 • สำเนาผลการสอบภาษาอังกฤษต่างๆ ตามข้อ 4 พร้อมแสดงต้นฉบับในวันสมัคร
 • หลักฐานการโอนค่าสมัครสอบเข้าบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จากธนาคาร
 • หนังสือมอบอำนาจของผู้สมัครพร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ(กรณีให้ผู้อื่นมายื่นใบสมัครแทน)
 • ผู้สมัครที่ศึกษาในโรงเรียนในประเทศไทย ที่ยังไม่สำเร็จการศึกษาต้องมีใบรับรองจากโรงเรียนว่ากำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และคาดว่าจะจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภายในเดือนกรกฎาคม 2564พร้อมทั้งผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 4 ภาคการศึกษา ที่มีค่าเฉลี่ยการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.50 มาแสดงในวันที่ยื่นใบสมัคร
 • ผู้สมัครที่ศึกษาในระบบศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ที่ยังไม่สำเร็จการศึกษาต้องมีใบรับรองว่ากำลังศึกษาในภาคสุดท้ายของหลักสูตรมาแสดงในวันที่ยื่นใบสมัคร พร้อมทั้งผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย4 ภาคการศึกษาที่มีค่าเฉลี่ยการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.50 ทั้งนี้ โครงการฯ จะไม่รับสมัครผู้ที่เข้าศึกษาในระบบกศน. ซึ่งไม่จบการศึกษาภายในเดือนกรกฎาคม 2564
 • ผู้สมัครที่ศึกษาในโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย ที่ยังไม่สำเร็จการศึกษาต้องมีใบรับรองจากโรงเรียนว่ากำลังศึกษา Grade 12 หรือเทียบเท่า และคาดว่าจะจบการศึกษาระดับ Grade 12 ภายในเดือนกรกฎาคม 2564พร้อมทั้งผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 4 ภาคการศึกษา ที่มีค่าเฉลี่ยการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.50 มาแสดงในวันที่ยื่นใบสมัคร
 • ผู้สมัครที่ศึกษาในโรงเรียนในต่างประเทศที่ยังไม่จบการศึกษาต้องมีใบรับรองจากโรงเรียนว่ากำลังศึกษา Grade 12 หรือเทียบเท่า และคาดว่าจะจบการศึกษาระดับ Grade 12 ภายในเดือนกรกฎาคม 2564พร้อมทั้งผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 4 ภาคการศึกษาที่มีค่าเฉลี่ยการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.50 มาแสดงในวันที่ยื่นใบสมัคร ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องนำผลการสำเร็จการศึกษา มายื่นที่โครงการฯ ภายในวันแรกของการเรียนในภาคการศึกษาที่ 1/2564 มิฉะนั้นผู้สมัครจะหมดสิทธิการเป็นนักศึกษาของโครงการฯ
 • ผู้สมัครที่สอบ GCE, GCSE, IGCSE, IB และ GED ที่ยังไม่ได้รับผลการสอบจะต้องมีใบรับรองว่า ได้เข้าสอบข้อสอบดังกล่าวมายื่นในวันที่ยื่นใบสมัครพร้อมทั้งจดหมายรับรองการเรียนจากสถาบันการศึกษาเดิมอย่างน้อย ฉบับ ทั้งนี้ผู้สมัครจะต้องนำผลสอบมายื่นที่โครงการฯ ภายในวันแรกของการเรียนในภาคการศึกษาที่ 1/2564 มิฉะนั้น ผู้สมัครจะหมดสิทธิการเป็นนักศึกษาของโครงการฯ
 • ผู้สมัครที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาจากระบบการศึกษาที่ไม่ได้คำนวณค่าGPA จะต้องมีจดหมายรับรองการเรียนและความประพฤติจากอาจารย์จากสถาบันการศึกษาเดิม อย่างน้อย 1 ฉบับ

หมายเหตุโครงการฯ จะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 • เงื่อนไขในการสมัคร

ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่า มีคุณสมบัติตรงตามประกาศการรับสมัครหากมหาวิทยาลัยตรวจสอบในภายหลังและพบว่า ผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศการรับสมัคร จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติ ไม่มีสิทธิเข้าศึกษา ในกรณีที่เสียค่าใบสมัครและค่าสมัครสอบแล้วโครงการฯ จะไม่คืนเงินให้

เกณฑ์การคัดเลือก

คะแนนสัมภาษณ์ 100% เรียงตามลำดับ

วันสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์

20 มิถุนายน 2564